DEMİRÖREN AĞIR METAL SANAYİ A.Ş

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu Demirören Ağır Metal Sanayi A.Ş (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir. Bu aydınlatma metni, ikfabrika@demiroren.com.tr adresini üzerinden yapılan iş başvuruları kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlar ve Hukuki Sebeplerle İşleneceği

Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hukuki sebepleri düzenlemektedir. Şirket’in hangi kişisel verilerinizi, hangi hukuki sebeplere dayalı olarak, hangi amaçlarla işlediğine dair açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

İşlenen Veriler

Kimlik,
İletişim,
Eğitim, iş ve mesleki deneyim bilgileri,
Hukuki işlem,
Diğer aday bilgileri
(Fotoğraf, özgeçmiş, niyet mektubu, kişilik envanteri, genel yetenek testi sınav/test sonuçları, askerlik durumu, yabancı dil bilgisi, referans bilgileri, görüşme notları, aday değerlendirmeleri, çalışma tercihleri dahil aday seçme ve değerlendirme süreci kapsamında toplanan bilgiler).

Veri İşleme Amaçları

İlgili pozisyona, işe ve Şirketimiz İnsan Kaynakları politikalarına uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve uygun bulunmanız durumunda size iş teklifi yapılması.

İş başvurunuzun alınması, sizinle ve referans olarak belirttiğiniz kişilerle iletişime geçilmesi, görüşmelerin, mülakatların ve aday ölçümleme testlerinin gerçekleştirilmesi ile İnsan Kaynakları süreçlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi.

Olası uyuşmazlıklarda Şirket haklarının korunabilmesi ve kullanılabilmesi.

Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Veri işlemenin sözleşmenin kurulması için gerekli olması (Kanun md. 5/2-c)

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri işlemenin meşru menfaatler için zorunlu olması (Kanun md. 5/2-f)

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (Kanun md. 5/2-e)

b) Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacağı

Kişisel verileriniz, iş başvurularının alınması ve değerlendirilmesinde amacıyla değerlendirme süreçlerinde üçüncü taraflardan hizmet alınması (örneğin, İnsan Kaynakları danışmanlığı ve kişilik envanteri/test çalışmaları için bu konuda hizmet veren firmalardan destek alınması) amacıyla ise hizmet sağlayıcılara aktarılacaktır. Kişisel verilerinizin aktarımında Kanun’da belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır.

c) Kişisel Veri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz, ikfabrika@demiroren.com.tr adresine e-posta göndermeniz yolu ile toplanmaktadır. Verileriniz işlenirken Kanun’un 5. maddesinde belirtilen veri işlemenin sözleşmenin kurulması için gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ile veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak hareket edilmektedir.

d) İlgili Kişi Hakları

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler olarak, Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesindeki haklarınızı kullanmak için, taleplerinizi Demirören Ağır Metal Sanayi A.Ş adresine yazılı olarak gönderebilir veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan diğer yöntemlerle taleplerinizi Şirket’e iletebilirsiniz.