DEMİRÖREN AĞIR METAL SANAYİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Demirören Ağır Metal Sanayi A.Ş (“Demirören Ağır Metal/Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10’ununcu maddesi uyarınca hazırladığımız Aydınlatma Metnini dikkatinize sunarız. İnternet sitesi aracılığı ile işlenen kişisel veriler bakımından, veri sorumlusu sıfatına sahip şirketimiz Emekyemez Mahallesi. Gümüş Gerdan Sokak. No: 2 İç kapı No:2 BEYOĞLU/İSTANBUL adresinde yerleşik, Ticaret Sicil Gazetesine 161186 sicil numarası ile kayıtlıdır.

1. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Demirören Ağır Metal olarak kişisel verilerinizi internet sitemizde yer alan İletişim Formu aracılığı ile ve Ağır Metal duyuruları hakkında tanıtım içerikli e-postaların gönderilmesi kısmında e-posta adresini paylaşmanız vasıtasıyla tamamen otomatik yöntemler ile toplamaktayız.

2. Demirören Ağır Metal Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Demirören Ağır Metal, okumakta olduğunuz aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ile kimlik bilgileri kategorisinde yer alan adınız ve soyadınızı, iletişim bilgileri kategorisinde yer alan e-posta adresi ve telefon numarası bilgilerinizi, işlem güvenliği bilgilerini ve iletişim formunda yer alan mesaj kısmında yer verdiğiniz görüş, öneri ve talepleriniz işlenmektedir. Kişisel verileriniz, yine bu aydınlatma metninde yer verdiğimiz amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla ve bu amaçların yerine getirilmesi için gereken süre kadar ve kanuni saklama sürelerine uygun olarak saklanmakta ve sonrasında silinmekte, yok edilmekte veya imha edilmektedir.

3. Kişisel Verilerini Hangi Amaçlar ve Hukuki Dayanaklar Çerçevesinde İşliyoruz?

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5’inci maddesine uygun olarak, yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari önlemleri alarak işlemekteyiz. Demirören Ağır Metal olarak kişisel verilerinizi işleme amaçlarımızı ve işleme amacımız ile bağlantılı hukuki dayanaklarımızı aşağıda bulabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

Demirören Ağır Metal duyuruları hakkında tanıtım içerikli e-postaların gönderilmesi

Demirören Ağır Metal’in tabi olduğu kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi, denetim süreçlerinin yürütülmesi, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplerin karşılanması

Dava takibi veya savunmasının yapılması, arabuluculuk, icra ve takip süreçlerinde hak ve menfaatlerimizin korunması

İletişim formu ile iletilen görüş, öneri, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, görüş, öneri, talep ve şikayetleriniz ile ilgili olarak sizlere geri dönüş yapılması, kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari önlemlerin alınması

Hukuki Dayanak

KVKK m 5/1, Açık Rıza.

KVKK m. 5/2/ç, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

KVKK m. 5/2/e, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

KVKK m. 5/2/f, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Kimler ile Paylaşıyoruz?

Demirören Ağır Metal olarak kişisel verilerinizi KVKK’nın 8’inci maddesine uygun olarak yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari önlemleri alarak aktarıyoruz. Demirören Ağır Metal olarak kişisel verilerinizi aktarım amaçlarımızı ve aktarım yapılan alıcı gruplarını aşağıda bulabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizi Aktarım Amaçlarımız

Demirören Ağır Metal’in tabi olduğu kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplerin karşılanması, dava takibi veya savunmasının yapılması, arabuluculuk, icra ve takip süreçlerinde hak ve menfaatlerimizin korunması

İletişim formu ile iletilen görüş, öneri, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, görüş, öneri, talep ve şikayetleriniz ile ilgili olarak sizlere geri dönüş yapılması (yalnızca mesaj içeriğiniz topluluk şirketlerimize yönelik ise paylaşım yapılmaktadır.), kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari önlemlerin alınması

Kanunen zorunlu denetimlerin gerçekleştirilmesi

Aktarım Yapılan 3. Kişiler

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Topluluk şirketleri

Kanunen Yetkili özel hukuk tüzel kişileri

Kişisel Verilerinize İlişkin Olarak Hangi Haklara Sahipsiniz?

Kanun’un 11. maddesinde “ilgili kişilerin sahip olduğu haklar” düzenlenmektedir. Bu madde kapsamındaki haklarınızı her zaman bize yöneltebilirsiniz. Haklarınızı kullanmak için Kanun’un 11’inci maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemlerden herhangi birini tercih edebilirsiniz.